Veškeré Vámi zadané údaje jsou uloženy v systému výhradně pro účely vytvoření certifikátu. Kdykoliv samozřejmě máte možnost nás kontaktovat a Vaše údaje budou z databáze vymazány.
Po vyplnění testu a jeho zaplacení uživatel obdrží výsledek tohoto testu, což zahrnuje inteligenční kvocient a možnost vygenerování certifikátu v .PDF dokumentu. Certifikát bude obsahovat jméno a inteligenční kvocient uživatele.

Všeobecné podmínky

 

·         I. Úvodní ustanovení

  1. Tyto podmínky upravují vztah mezi návštěvníkem (dále jen Uživatel) webové stránky www.meiq.cz (dále jen Server) a společností NCP spol. s r.o. (dále jen Poskytovatel) se sídlem – Kateřinská 13/1521, 120 00 Praha 2 a identifikačním číslem 25054317, vedenou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl 45712 C.
  2. Právní vztah upravený těmito podmínkami vzniká okamžikem, kdy Uživatel vyplní některý z testů uvedených na Serveru a odesláním poplatku za poskytnutí výsledku vyplněného testu.
  3. Odesláním poplatku za poskytnutí výsledku vyplněného testu Uživatel akceptuje tyto Obchodní podmínky.

·         II. Základní pojmy

  1. Inteligenční kvocient – zkráceně IQ, je veličina používaná jako výstup standardizovaných IQ testů k popisu inteligence člověka v poměru k ostatní populace.
  2. Identifikační číslo IQ testu – každý test je identifikován pomocí svého unikátního identifikačního čísla. Identifikační číslo je vygenerováno po dokončení celého IQ testu. Číslo slouží pro reklamace a případné pozdější zjištění výsledku testu.

·         III. Práva a povinnosti Uživatele

  1. Uživatel má možnost kdykoli prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky kontaktovat Poskytovatele a požádat jej o vymazání jeho osobních dat z databáze. Tento úkon bude proveden do tří dnů od podání žádosti.
  2. Uživatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.
  3. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel může na jeho e-mail zaslat obchodní sdělení.

·         IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování služeb v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.).
  2. Po vyplnění testu a jeho zaplacení je Poskytovatel povinnen zpřístupnit Uživateli výsledek tohoto testu, zéjména inteligenční kvocient a možnost vygenerování certifikátu v .PDF dokumentu. Certifikát bude obsahovat jméno a inteligenční kvocient Uživatele.
  3. Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s prováděním nebo vyhodnocováním IQ testů. Uživatel výslovně bere na vědomí, že výsledek IQ testu je orientační a při provádění jiných IQ testů může být dosaženo odlišného výsledku.

·         V. Ochrana osobních údajů

  1. Poskytovatel prohlašuje, že neshromažďuje žádná osobní data o uživatelích IQ testu. Jméno a příjmení, které uživatel vyplňuje při vytisknutí svého certifikátu se neukládá a je použito výhradně za účelem vytisknutí Certifikátu uživatelem.

·         VI. Platební podmínky

  1. Za poskytnutí výsledku testu je Uživatel povinnen uhradit Poskytovateli odměnu ve výši 99 Kč.
  2. Odměna je splatná prostřednictvím služby Premium SMS, kterou zajišťuje společnost Airtoy a.s., se sídlem – Politických vězňů 1272/21, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 261 440 85, a to nejpozději do 60 dnů od vyplnění IQ testu. Pokud do té doby nebude odměna uhrazena, právo Uživatele na poskytnutí výsledku jeho IQ testu zaniká. Do této doby má Uživatel možnost zjistit výsledek svého testu na stránce „Získat výsledek testu“ po zadání Identifikačního čísla svého IQ testu.

·         VII. Závěrečná ustanovení

  1. Veškerý obsah Serveru a forma tento obsah zachycující (grafický vzhled a úprava serveru) a jejich příslušné části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, a dle příslušných autorskoprávních předpisů a jejich každé jednotlivé užití bez souhlasu autora nebo vlastníka licence je porušením autorských práv a je trestné.
  2. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto Smluvní podmínky i bez předchozího souhlasu Uživatele, a to tím způsobem, že zveřejní jejich poslední nové a úplné znění na stránkách Serveru. Takovým zveřejněním vstoupí nové znění Smluvních podmínek v účinnost, pokud není ve Smluvních podmínkách stanoveno datum pozdější.
  3. Poskytovatel nezodpovídá za žádnou činnost uživatelů serveru ani za způsob, jakým jej využívají.
  4. Tyto Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.8.2013.

·         VIII. Kontaktní údaje Poskytovatele

NCP spol. s r.o., Kateřinská 13/1521
120 00 Praha 2
IČ: 25054317
Czech Republic
e-mail: admin@meiq.cz